FİKRÎ HAKLAR KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ ARTIRILACAK

Bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, fikrî haklar, teknolojik yenilik ve bilgi çağı konularının Türkiye’de güncel olması, sınai ve fikrî haklar konusunda bizi güçlendirmektedir. Ancak, fikrî haklar konusunda toplumsal bilinçlenmenin yeterince yaygın olmaması tüm bu güçlü yönleri törpülemektedir.

Özellikle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının istenilen düzeye ulaşmamış olması, fikrî haklar konusunda toplumsal bilincin yeterli olmaması ve bu konuda bir çalışma yapılmaz ise fikrî hakların korunması ve kullanılması giderek zayıflama gösterebilir. Bu bağlamda Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 2015-2018 dönemini kapsayan Ulusal Fikrî Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı kabul etti.

Bu konu hakkında Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan eylem planının genel amacı ise; Fikri hakların korunması ve kullanılması için, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir sistem oluşturularak bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılmasıdır.

Planlanan hedefler;

  • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın iyileştirilerek, fikrî mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması,
  • Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikrî hakların etkin biçimde denetlenmesi ve korunması,
  • Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikrî hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin artırılması,
  • Fikrî haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç artırılarak, fikre ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.