FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ

GOssIP Dergi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip Asan ile Fikri Mülkiyet Akademisi’ni konuştuk.

Fikri Mülkiyet Akademisi’nin kuruluşu ve yapılanma şekli hakkında bilgi verir misiniz?
Son derece yararlı olacağına inandığımız Fikri Mülkiyet Akademisi; 10.01.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunumuzun 168 inci maddesi ile kuruldu.

Akademi; Yürütme Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi ve Telif Hakları Eğitim Merkezinden oluşmakta.

Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi, Kurumumuz TÜRKPATENT bünyesindeki bir merkez olarak; Telif Hakları Eğitim Merkezi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki bir merkez olarak çalışmalarını yürütecek.

Fikri Mülkiyet Akademisi’nin kuruluş amacı ve görevleri nelerdir?
Fikri Mülkiyet Akademisinin kuruluş amacı; telif haklarına ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili olan, Akademi Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programları çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmaktır.

Akademi aynı zamanda bu amaçla; özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar düzenleme ve koordine etme görevini de üstlenmektedir.

Eğitimlerin paylaşım süreci ise şu şekilde olacak; telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini düzenleme görevini Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Eğitim Merkezi yerine getirecek.

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitimler ise Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından verilecek.

Peki eğitimciler kimler olacak?
Öncelikle ilgili kurumların kendi bünyesinden görevlendireceği eğitimcilerin yanı sıra; uygun görülen Yargıtay üyesi, adlî yargı hâkim ve savcıları, öğretim üyeleri, avukatlar ile alanında uzman kişiler akademinin eğitim merkezlerinde eğitimci olarak görevlendirilebilecek.

Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu; hangi kadrolardan oluşuyor? İşleyişi hakkında bilgi verir misiniz?
Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu kadrosu şöyle; Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü temsilcisi, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere toplam sekiz üye olacak.

Toplantılar Kurumumuz temsilcisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü temsilcisi eş başkanlığında düzenlenecek. Yargıtay üyesi ve hâkim üye dışındaki üyeler ilgisine göre Kurumumuz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecek. Üç yıl için görevlendirilen üyeler görev süresi sonunda yeniden görevlendirilebilecekler.

Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulunun işleyişine kısaca değinecek olursak; Yürütme Kurulu belirlenen eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin kısa ve uzun vadeli olarak planlama yapar. Planlamanın dışında talepler olursa eğer bu talepler Yürütme Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Talebin kabulü halinde ilgili eğitim merkezinin programına dâhil edilerek ihtiyaçlara cevap verilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte vekillik sınavında değişiklikler olacak mı?
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, sınai mülkiyet sisteminin tüm unsurları için sistemi güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Sınai mülkiyet sisteminin kuşkusuz en önemli aktörlerinden biri olan patent ve marka vekillerine, bu Kanunla birlikte disiplin sorumluluğu getirilerek hem meslek onurunun korunması hem de yapılan işlerde kalitenin artırılması hedeflendi.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir dizi ikincil mevzuatta da değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri de “Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik” oldu. Her ne kadar vekillik sınavlarında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarımız ve bu kapsamda getirilen iki aşamalı sınavla mesleki yeterliği daha etkin bir şekilde ölçme gayretimiz yeni Kanunun yürürlüğe girmesinden daha önceye dayansa da Yönetmelikte yapılan son düzenlemeyle mesleki konuların sınavlardaki ağırlığı daha da artırıldı.

Genel yeterlik ve mesleki yeterlik olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavları ilk defa 2015 yılında uyguladık. Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeyle ağırlığı artırılan mesleki konulara yönelik değerlendirme yapmanın, sınai mülkiyet sistemindeki nitelikli vekil sayısının artırılmasına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.